Jak często przeprowadzane są szkolenia BHP

Jak często przeprowadzane są szkolenia BHP

Jak często przeprowadzane są szkolenia BHP – polskie prawo nakłada obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP. Pracodawcy są zobowiązani do przeszkolenia nowozatrudnionych i już zatrudnionych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopiero wtedy pracownicy mogą dalej wykonywać swoje obowiązki zawodowe na danym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach fizycznych i niefizycznych mają obowiązek znać przepisy BHP i przeciwpożarowe.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP powinno odbyć się w dniu zatrudnienia pracownika. Zawiera ogólne instrukcje, podczas których pracownicy zapoznają się z firmowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Oraz szkolenia stanowiskowe, na których tylko zatrudnieni pracownicy poznają zasady BHP i zagrożenia, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Zgodnie z nowymi zasadami nauczanie ogólne może odbywać się osobiście lub online.

Obowiązkowe szkolenie BHP – komu jest potrzebne?

Szkolenie BHP rozpoczyna się od instruktażu stanowiskowego i ogólnego, następnie pracownicy muszą odbyć okresowe szkolenia, które muszą odbyć w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia, poznając zasady bezpiecznej pracy. Dotyczy całego personelu zatrudnionego w przedsiębiorstwie.

Pracownicy, którzy są zobowiązani do odbycia szkolenia BHP to:

  • Pracodawcy, zarządzanie personelem.
  • Osoba zatrudniona na stanowiskach administracyjno-biurowych.
  • Osoba wykonująca pracę fizyczną.
  • Inżynierowie, technicy, konstruktorzy maszyn.
  • Usługi BHP.

Jaki jest cel szkolenia BHP?

Cykliczne szkolenia mają na celu zapoznanie pracowników z zasadami bezpiecznej pracy na danym stanowisku pracy. Ważnym zadaniem jest również uzupełnianie wiedzy o nowych zagadnieniach i nowych przepisach BHP oraz umiejętności przewidywania i zapobiegania zagrożeniom zawodowym mogącym wystąpić podczas pracy.

Okresowe szkolenia BHP dla pracowników fizycznych

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych są szczególnie narażeni na zagrożenia dla zdrowia i życia. Dotyczy to np. obsługi ciężkich maszyn, narzędzi i urządzeń elektrycznych, pracy na wysokości czy przy pracy z substancjami niebezpiecznymi. Na takich stanowiskach okresowe szkolenia mają na celu aktualizację i uzupełnienie umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, znajomości istniejących i aktualnych rozwiązań organizacyjno-technicznych przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy na stanowiskach robotniczych, okresowe szkolenia BHP powinny obejmować najważniejsze aspekty:

  • Przepisy i zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w związku z pracą w określonym zawodzie.
  • Możliwe zagrożenia i sposoby ich uniknięcia.
  • Zapobiegaj wypadkom w pracy.
  • Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia iw wypadkach.

Szkolenia BHP powinny być dostosowane do tematyki. Osoba upoważniona do prowadzenia szkolenia omawia punkty kontrolne zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem. Treść wykładu dostosowana jest do rodzaju wykonywanej pracy przez uczestników szkolenia.

Jak często odbywają się szkolenia BHP dla pracowników fizycznych?

Jak często przeprowadzane są szkolenia BHP
Jak często przeprowadzane są szkolenia BHP

Na stanowiskach manualnych należy zapewnić okresowe szkolenia BHP co najmniej raz na trzy lata. ważny! Pierwsze szkolenie musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o pracę z pracownikiem. Wyjątkiem są stanowiska uważane za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia. Pracownicy wykonujący tak uciążliwą pracę muszą co najmniej raz w roku przechodzić okresowe szkolenia BHP w formie instruktażu i wykładów. Czy można zrezygnować z takiego szkolenia? Tak, ale tylko wtedy, gdy pracownik przedstawi aktualne zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu od poprzedniego pracodawcy.

Przedsiębiorcy muszą przestrzegać częstotliwości firmowych szkoleń BHP. Jest to nie tylko przesłanka formalna przewidziana przez prawo, ale także przejaw troski o zdrowie i życie pracowników wykonujących zadania na stanowiskach robotniczych. Zadaniem pracownika jest nie tylko aktywny udział w wykładach i instruktażach, ale także przestrzeganie wszelkich przepisów BHP i przepisów podczas pracy.

Kto prowadzi okresowe szkolenia BHP?

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy stanowią, że okresowe szkolenia BHP mogą być przeprowadzane przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadania takie mogą być również wykonywane przez pracodawców realizujących zadania w zakresie obsługi BHP. Warunkiem jest ukończony kurs BHP dla pracodawców zajmujących się służbą BHP.

Obecnie szkolenia BHP mogą być realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online. Drugi przypadek to samodzielna nauka na podstawie dostarczonych podręczników, w której studenci mogą zadawać wykładowcy pytania i uzyskiwać szczegółowe odpowiedzi. Okresowe stałe szkolenia muszą spełniać określone wymagania, takie jak lokal, sprzęt dydaktyczny. W procesie dydaktycznym musi zostać omówiona tematyka różnych stanowisk, a także plan szkoleń dla wykładowców.

About

View all posts by